Darbo užmokestis

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

1.

Direktorė

1

1964.70

2.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1

1851.42

3.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

1

1593.00

4.

Raštvedė

1 neskelbiamas
5. Psichologė

1

neskelbiamas

6.

Logopedė 1 neskelbiamas

7.

Meninio ugdymo mokytoja 4 1302.72

8.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja

14

1477.00

9.

Mokytojos padėjėja 2 neskelbiamas

10.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja 8

840.00

11.

Virėja

3

779.00

12.

Virtuvės pagalbinė darbuotoja

  642.00

13.

Sandėlininkė

1

neskelbiamas

14.

Patalynės prižiūrėtoja

1

642.00

15.

Valytoja

1

642.00

16.

Ūkvedys

1

neskelbiamas

17.

Kiemsargis 1

642.00