Direktorės pavaduotoja ugdymui

Direktorės pavaduotoja ugdymui RENATA BIELIENĖ

VADAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

PRIMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETRVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

RENATA BIELIENĖ

Direktorės pavaduotoja ugdymui

8.00-12.00

12.30-16.45

8.00-12.00

12.30-16.45

8.00-12.00

12.30-1645

10.30-12.00

12.30-19.00

8.00-12.00

12.30-15.45

PRIĖMIMO LAIKAS

 

 

9.00-12.00

 

 

16.00-19.00

 

ASMENINĖ INFORMACIJA

DARBO PATIRTIS

 

Profesinė darbo patirtis   

11 metų pedagoginio stažo

Data

2004-09-15-einamasis periodas

Profesija arba pareigos 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė  

Darbovietės pavadinimas ir adresas 

Lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kalniečių 214 , Kaunas,  Lietuva

Lopšelis-darželis “Varpelis”, Žukausko 17, Kaunas, Lietuva

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Organizuoju ir vykdau  ugdomąjį procesą: planuoju ugdomąją veiklą, kuriu įstaigos ir grupės ugdomąją aplinką, parenku ugdomąsias metodines priemones. Organizuoju įvairias ugdomąsias veiklas. Skatinu įvairiapusį ugdymą įvairiomis formomis. Sistemingai vertinu, fiksuoju ugdytinių  daromą pažangą, apie ugdytinių pasiekimus informuoju tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus. Įgyvendinu ugdymo programos numatytus tikslus. Teikiu metodinę pagalbą tėvams (globėjams) ir juos konsultuoju ugdytinių  ugdymo klausimais. Organizuoju renginius ir projektus. Tvarkiau dokumentaciją, susijusią su ugdytinių  ugdymu. Organizuoju įvairias edukacines išvykas, dalyvauju įvairiuose  organizuojamuose projektuose miesto mastu. Aktyviai  dalyvauju  įstaigos metodinėje ir kultūrinėje veikloje. Dalinuosi patirties sklaida konferencijose.

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Švietimas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas.

Data

Profesija arba pareigos

2015-einamasis periodas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, metodininkės kvalifikacija

Data

Profesija arba pareigos

2011– 2015

Ikimokyklinių įstaigų vyresniosios auklėtojos kvalifikacijos kategorija

Data

Profesija arba pareigos

2009–2011

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacijos kategorija

Data

Profesija arba pareigos

2004-09-15 – 2007-10-17

Auklėtojos padėjėja

MOKYMASIS

 

 

Data

Kauno  kolegija

 

2005-2009

Kauno kolegija J. Vienožinskio menu fakultetas, ikimokyklinio ugdymo katedra

Baigta Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa.  

Įgytas profesinis  bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija.

Data

VPU

2009 m

Vilniaus pedagoginis universitetas, vaikystės studijų katedra ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ištęstinės studijos (NEBAIGTOS STUDIJOS)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI  IR

KOMPETENCIJOS

 

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos  –

 

Esu ugdymosi procesų vadovė, projektinės veiklos koordinatorė, naujų idėjų generatorė ir įgyvendintoja organizatorė ir skatintoja numatanti perspektyvas, priemones ugdymo (-si) tikslams pasiekti, derinu ugdymo (-si) proceso būdus ir technologijas, skatinu kūrybiškumą, tobulėjimą,  gebu analizuoti ugdymo procesą, žinau ir moku atlikti taikomuosius tyrimus, taikyti kompiuterinio raštingumo gebėjimus ir įgūdžius. Nuolat tobulinuosi, domiuosi naujomis idėjomis, esu dalyko žinovas- informacijos perteikėjas mokantis naudotis informacija ir pateikti pagrindinę informaciją. Esu bendradarbiaujanti kolegė, grupės lyderė, iniciatyvi, prisitaikanti daugiakultūrinėje aplinkoje. Puikūs komunikaciniai gebėjimai. Vertinu save kaip gerą specialistę turinčią asmenines ir fizines savybes, bei kompetenciją (gebėjimą dirbti praktiškai, darbo rezultato tikslo siekimą ir įvertinimą, atsakomybę,  gebėjimą dirbti komandoje, pareigingumą, norą nuolat tobulintis).

Organizaciniai gebėjimai ir

kompetencijos

Organizaciniai gebėjimai įgyti dirbant grupės pedagogu.

Sugebu planuoti ir organizuoti darbą, siekti rezultatų.

Gebu dirbti komandose, darbo grupėse, pasiskirstyti darbus, derinti savo idėjas ir nuomonę su kitomis kolegėmis, įstaigos vadovais. Savo darbe ieškau naujų būdų ir metodų. Gebu savarankiškai planuoti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas,

sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos 

Esu mokytojų tarybos sekretorė.

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir

kompetencijos

Gerai moku naudotis „Microsoft Office“ programomis (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook Express) Naujos programinės įrangos funkcijų greitas įsisavinimas. Naudojuosi „Mūsų darželis“ internetine priemone ir daugeliu kitų internetinių įrankių, interaktyvių priemonių.

Papildoma informacija

 

Esu veikli, domiuosi šiuolaikinėmis technologijomis ir švietimo naujovėmis. Mėgstu žiūrėti interaktyvius seminarus apie vaikų ugdymą ir asmeninių kompetencijų lavinimą. Esu parengus  straipsnius, kurie publikuoti ikimokyklinis lt. bei švietimo kultūros puslapiuose tai: „Mažasis daigynas, žalioji palangė“, „Stebuklai iš paprastos kartoninės dėžės“.  Taip  pat parengtos įvairios metodinės priemonės. Esu atlikus tyrimą “Vaikų socialiniai įgūdžiai konfliktuojant”.