Vaiko gerovės komisija

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos

1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis.

2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą.

3. Teikia siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis ir kt.) ugdytiniams teikimo.

4. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

5. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo.

6. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t.y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.


Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Jurgita Naudžiuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:

Vaiva Alijauskienė, narė, logopedė metodininkė;

Agnė Lingertaitienė, psichologė;

Inga Slavinskienė, narė, mokytoja.