Mokestis už darželį

Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. spalio 15 d. priėmė keletą nutarimų, turinčių įtakos vaiko išlaikymo mokesčiui darželyje. Visi nutarimai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. Sprendimo Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2021
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. Sprendimo Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas T-154
  • Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. Sprendimo nr. T-454 „dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.T-543
4. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą.
5. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:
5.1. atlyginimas už maitinimą – atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vaikų dienos maitinimo kainos dydis;
5.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos. Šio atlyginimo dydis yra nustatomas 9,20 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
6.Tais atvejais, kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ir vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste, jie atleidžiami nuo 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyto atlyginimo mokėjimo, jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir kitus teisės aktus, pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Savivaldybės padalinio, administruojančio paramos skyrimą, informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu.
Savivaldybės biudžeto lėšomis nustatomos šios lengvatos:
8.1. kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 8,62 Eur lengvata;
8.2. kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 4,31 Eur lengvata;
8.3. nuo Aprašo 4 punkte ir 5.1 papunktyje nurodyto atlyginimo dydžio taikoma 50 procentų lengvata, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto dydžio – 8,91 Eur lengvata, kai:
8.3.1. vienintelio vaiko tėvo deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;
8.3.2. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų), auginančių ir (ar) globojančių tris (besirūpinančių trimis) ir daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;
Kitos lengvatos pateiktos pilname dokumente, tik atkreipiamas dėmesys į abiejų tėvų deklaruojamą vietą.
10. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos šiais atvejais:
10.1. dėl ligos-pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą.
14. Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.
15. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas daugiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš mokyklos, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie ketinimą tokį sprendimą priimti raštu įspėjo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).
16. Atlyginimo skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Centralizuoto-vaikų-priėmimo-į-Kauno-miesto-savivaldybės-įstaigų-biudžetinių-švietimo-įstaigų-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-ugdymo-grupes-tvarkos-aprašo-pakeitimas-nuo-2020-m.-sausio-1-d.

18. Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į švietimo įstaigos grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma.
10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.
11. Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui
(-ams), atsakingam (-iems) už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) per 5 darbo dienas. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.
12. Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.
13. Jei tėvų (įtėvių, globėjų) prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus laisvai vietai prašyme nurodytoje pageidaujamoje švietimo įstaigoje, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE
2010 m. liepos 09 d. Nr. T-350
Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 36 straipsnio 8 ir 10 dalimis, 60 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (žin., 2010, Nr. 50-2454), 91 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse: 

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,25 Eur, vakarienė – 0,48 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur.
1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,3 Eur, vakarienė – 0,52 Eur, naktipiečiai –0,2 Eur.
2. Leisti švietimo įstaigų direktoriams, pritarus įstaigų taryboms, nustatyti maitinimų skaičių, atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę. 

3. Leisti tėvams raštu pateikus prašymą švietimo įstaigos direktoriui:
3.1. ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5–4 valandas;
3.2. atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.
4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 1,16 Eur mokestį už kiekvienus pietus.
5. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.