Mokestis už darželį

 


SPRENDIMAS
DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE
GRUPĖSE
2010 m. liepos 09 d. Nr. T-350
Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 36 straipsnio 8 ir 10 dalimis, 60 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (žin., 2010, Nr. 50-2454), 91 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse: 

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,25 Eur, vakarienė – 0,48 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur.
1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,3 Eur, vakarienė – 0,52 Eur, naktipiečiai –0,2 Eur.
2. Leisti švietimo įstaigų direktoriams, pritarus įstaigų taryboms, nustatyti maitinimų skaičių, atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę. 

3. Leisti tėvams raštu pateikus prašymą švietimo įstaigos direktoriui:
3.1. ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5–4 valandas;
3.2. atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.
4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 1,16 Eur mokestį už kiekvienus pietus.
5. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.