Mokestis už darželį

Pakeista Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-03-20 Nr. T-143
PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2012 m. vasario 23 d.
sprendimu Nr. T-83

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS


SPRENDIMAS
DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE
GRUPĖSE
2010 m. liepos 09 d. Nr. T-350
Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 36 straipsnio 8 ir 10 dalimis, 60 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (žin., 2010, Nr. 50-2454), 91 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse: 

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,25 Eur, vakarienė – 0,48 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur.
1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,3 Eur, vakarienė – 0,52 Eur, naktipiečiai –0,2 Eur.
2. Leisti švietimo įstaigų direktoriams, pritarus įstaigų taryboms, nustatyti maitinimų skaičių, atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę. 

3. Leisti tėvams raštu pateikus prašymą švietimo įstaigos direktoriui:
3.1. ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5–4 valandas;
3.2. atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.
4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 1,16 Eur mokestį už kiekvienus pietus.
5. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.