Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai

2022 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

Mokyklos įsivertinimo tikslas – kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti. 

Su darželio įsivertinimo darbo grupės tyrimo apibendrintais rezultatais galite susipažinti pateiktoje VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITOJE 


Tyrimas „NUOTOLINIO DARBO ĮTAKA PEDAGOGŲ SVEIKATAI IR DARBINGUMUI”

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti pedagogų savijautos ir darbingumo ypatumus nuotolio darbo metu.
Tyrimo objektas: pedagogų savijauta ir darbingumas.
Tyrimo uždaviniai:
  1. Išsiaiškinti, ar pedagogai patenkinti savo savijauta vykdant nuotolinį darbą.
  2. Nustatyti, kokią įtaką darbo rezultatams daro kitoks darbo organizavimo būdas.
  3. Išsiaiškinti, kokia dalis pedagogų jaučia įtampą, stresą ir nuovargį dėl nuotolinio ugdymo.
  4. Nustatyti nuotolinio darbo sunkumus (a) ir privalumus (b), su kuriais dažniausiai susiduriama.
  5. Nustatyti, kokia dalis pedagogų jaučia kolektyvo bendradarbiavimą vykdant nuotolinį mokymą.

     

Tyrimą atliko ir parengė ataskaitą pavaduotojas ugdymui Renata Bielienė.  Su tyrimo rezultatais galima susipažinti Čia


Tyrimas „Vaiko fizinis ir emocinis saugumas ikimokyklinėje įstaigoje  2020″

Kauno lopšelyje – darželyje „Vyturėlyje“  buvo atliktas tyrimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti vaikų saugumo užtikrinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje aspektus.

TIKSLAS – rinkti informaciją apie vaiko ugdymo(si) aplinkos saugumą lopšelyje – darželyje „Vyturėlis”.

Tyrimą atliko ir parengė ataskaitą pavaduotojas ugdymui Renata Bielienė.  Su tyrimo rezultatais galima susipažinti ČIA


Tyrimas „Vaiko emocinė bei fizinė sveikata ikimokyklinėje įstaigoje“

Kauno lopšelyje – darželyje „Vyturėlyje“  buvo atliktas tyrimas „Vaiko emocinė bei fizinė sveikata ikimokyklinėje įstaigoje“. Tyrimo tikslas –nustatyti  ugdytinių emocinės ir fizinės sveikatos būklę.

Uždaviniai- įvertinti vaikų emocinės sveikatos būklę, atskleidžiant tėvų požiūrį; įvertinti vaikų fizinę sveikatą, atskleidžiant tėvų požiūrį.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIAI atliko tyrimą apie vaiko fizinį ir emocinį saugumą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, su tyrimo rezultatais galima susipažinti ČIA


2019  M. VIDAUS AUDITAS

Mokyklos vidaus auditas – tai priemonė, padedanti užtikrinti mokyklos teikiamo švietimo kokybę. Vidaus audito rezultatai yra svarbiausias informacijos šaltinis kuriant strateginį mokyklos planą, tobulinant mokyklos veiklą. Mokyklos vidaus auditas padeda pagerinti mokyklos veiklą remiantis jos stiprybėmis, o ne vien šalinant trūkumus.

Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis, kruopštus reflektavimo procesas, įtraukiantis visą mokyklos bendruomenę, kurio tikslas – išnagrinėti mokyklos darbo aspektus, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, kaip patobulinti mokyklos veiklą. 

2019 m. Vidaus audito koordinavimo grupė (VAK) vykdė „platųjį” auditą. Apklausti pedagogai, techninis personalas, tėvai.  Darbo grupė apibendrino rezultatus.  PLAČIOJO_AUDITO_ATASKAITA_2019 m.