Vaikų priėmimo tvarka

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-326


VAIKŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

Į Kauno lopšelį-darželį ,,Vyturėlis“ vaikų priėmimas vyksta vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 patvirtintu  „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“ ir jo pakeitimais.
Centralizuoto-vaikų-priėmimo-į-Kauno-miesto-savivaldybės-įstaigų-biudžetinių-švietimo-įstaigų-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-ugdymo-grupes-tvarkos-aprašo-pakeitimas-nuo-2020-m.-sausio-1-d.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į darželio grupę ir jį teikia elektroniniu būdu per Kauno savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt. arba Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (šiuo metu Editai Mikelionienei).
Papildoma informacija apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei priėmimo prašymų pildymas ir pateikimas elektroniniu būdu.
Už centralizuotą vaikų priėmimą lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ atsakinga direktorė Kristina Gadliauskienė Tel. 8-37 386742,
Priėmimo valandos kasdien nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val.

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami eilės tvarka, tėvams (teisėtiems vaiko atstovams), pateikus prašymą lopšelio-darželio „Vyturėlis” direktoriui, kuriame nurodoma:

  • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, tėvų ( globėjų) kontaktiniai telefonai;
  • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
  • pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;
  • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos): vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į darželį.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Vaikų priėmimas įforminamas dvišale sutartimi, kurioje aptariami lopšelio-darželio ir vaiko tėvų (globėjų) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

GRUPIŲ SUDARYMAS

Nuo tų metų rugsėjo 1 dienos priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ir Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos.
Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
Priimamų vaikų sąrašą savo įsakymu tvirtina darželio direktorius.

Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų :

Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams;
3. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
4. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
5. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.
7. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, kai rotuojami (perkeliami) kariai iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę.

Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1 papunktį. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.2–10.1.6 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.