Vaikų priėmimo tvarka

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTOS BIUDŽETINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IKIMOKYKLINIO (PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO GRUPĘ


Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais.


Nuo 2010 m. birželio 1 dienos vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas  priimami centralizuotai. Informacija apie eiles ikimokyklinio ugdymo įstaigose  http://darzeliai.kaunas.lt

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA,

VAIKŲ PRIĖMIMO PAKEITIMAI

Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų :

Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

2. įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams;

3. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

4. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

5. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

7. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, kai rotuojami (perkeliami) kariai iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1 papunktį. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.2–10.1.6 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos. .