Įstaigos veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2018 metų veiklos planas.

VEIKLOS TURINYS

  1. Tikslas – įgyvendinti patirtinio ugdymo metodus įstaigoje, stiprinant vaiko ugdymosi pasiekimų sritis: kūrybiškumą ir tyrinėjimą.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Įstaigoje įgyvendinami patirtinio ugdymo metodai.

70 % įstaigos pedagogų įgyvendina patirtinio ugdymo metodus įstaigoje, stiprinant vaiko ugdymosi motyvaciją ir kūrybiškumą bei skatinant tyrinėjimą.

 

90 % įstaigos pedagogų įgyvendina patirtinio ugdymo metodus įstaigoje, stiprinant vaiko ugdymosi motyvaciją ir kūrybiškumą bei skatinant tyrinėjimą.

 

Priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Socialiniai partneriai

Įvykdymo terminas

Ištekliai

Pastabos

1.

Ilgalaikis seminaras-praktikumas pedagogams „Patirtinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

KPKC

 

Kauno miesto aplinkotyros centras

 

01-06 mėn.

Įstaigos pedagogai

MK lėšos

400 Eur

 

2.

Metodinių užsiėmimų ciklas, kurių metu bus dalinamasi patirtinio ugdymo metodų pavyzdžiais.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

VšĮ „Lauko darželis“

02-06

mėn.

Įstaigos pedagogai

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Metodinis posėdis „Vaiko pasiekimų sritys: kūrybiškumas ir tyrinėjimas“. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 

02 mėn.

Įstaigos pedagogai

 

 

5.

Vaikų ugdymosi pasiekimų bei pažangos vertinimo lyginamoji analizė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 

Psichologė

 

06 mėn.

Įstaigos pedagogai

 

 

6.

Patirtinio metodo mugė tėvams: „Aš – jaunasis mokslininkas“.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 

 

09-11 mėn.

Darbo grupė ir

įstaigos vaikų tėvai

 

 

7.

Mokytojų tarybos posėdis dėl gautų rezultatų, įgyvendinant tikslą.

Mokytojų tarybos pirmininkė

 

 

12 mėn.

 

Mokytojų taryba

 

  1. Tikslas – išplėtoti erdves vaiko patirtiniam ugdymuisi, pertvarkant įstaigos vidaus ir lauko aplinkas.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Įstaigos vidaus ir lauko aplinka yra šiuolaikiška, skatinanti vaikų motyvaciją, kūrybiškumą, tyrinėjimus, patirtinį mokymąsi.

 

Lauko erdvėje įrengtas žaidimų ir sporto aikštynas.

Suremontuotas antrojo aukšto koridorius (įrengta patyriminė pojūčių erdvė).

Lauko erdvėje įrengtas žaidimų ir sporto aikštynas.

Priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Socialiniai partneriai

Ribinis atlikimo laikas

Ištekliai

Pastabos

1.

Remonto darbų organizavimas ir vykdymas.

Direktorė, direktorės pavaduotojas ūkiui

 

01-12

mėn.

Direktorė, direktorės pavaduotojas ūkiui

 

2.

Sienų remontas

Direktorės pavaduotojas ūkiui

 

 

06-08 mėn.

2000€

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa

 

3.

Lubų remontas (apšvietimas).

Direktorės pavaduotojas ūkiui

 

 

 

06-08

mėn.

2000€

Gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos

 

4.

Pojūčių erdvės įrengimas.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotojas ūkiui

 

09-12

mėn.

1000€

MK lėšos

 

5.

Lauko žaidimų ir sporto aikštyno projekto vizualizacijos parengimas.

Direktorė, direktorės pavaduotojas ūkiui

 

01-06 mėn.

Įstaigos taryba

200€

MK lėšos

 

6.

Lauko žaidimų ir sporto aikštyno įrengimas.

Direktorė, direktorės pavaduotojas ūkiui

 

09-12 mėn.

28000€

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa

Gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos

 

7.

Mokytojų tarybos posėdis dėl įgyvendintų projektų rezultatų aptarimo.

Mokytojų tarybos pirmininkė

 

12 mėn.

Mokytojų tarybos nariai