Vaikų atvedimo ir išleidimo tvarka

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2012 m. spalio 25 d.

sprendimu Nr. T-543

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKA

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaiga) ikimokyklines ir priešmokyklines grupes (toliau – grupė) ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kasdienio vaikų atvedimo į grupes ir išleidimo iš jų tvarką.
 2. Aprašo tikslas – užtikrinti vaiko teisių ir interesų apsaugą, saugią kelionę į švietimo įstaigą ir iš jos.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 86-4525, Nr. 25-1177, Nr. 81-4219, Nr. 84-4406, Nr. 145-7429; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 72-3472, Nr. 155-7354) 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 33-807; 2002, Nr. 95-4090) 4 straipsniu, 60 straipsnio 1 dalimi, 61 straipsnio 1 dalimi ir kitais teisės aktais.

 VAIKŲ ATVEDIMAS Į ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ IR IŠLEIDIMAS IŠ JOS

 1. Vaiką į grupę turi atvesti ir pasiimti iš jos vaiko tėvai (globėjai), jei jiems teisės aktų nustatyta tvarka nėra nustatyti specialūs apribojimai vaiko atžvilgiu, arba 5 punkte nurodyti asmenys.
 2. Vaiko tėvai (globėjai) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo vaiko priėmimo į švietimo įstaigą dienos užpildo švietimo įtaigos direktoriaus patvirtintos formos prašymą, kuriame nurodo ne jaunesnių nei 14 metų asmenų, turinčių teisę atvesti vaiką į grupę ir iš jos pasiimti, kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą ir telefoną). Vaiko tėvai (globėjai) turi įvertinti, ar jų nurodomas asmuo sugebės tinkamai pasirūpinti vaiko, atvedamo į švietimo įstaigą ar paimto iš jos, saugumu. Pagal tėvų (globėjų) prašymus sudaromas asmenų, turinčių teisę vaiką atvesti į grupę ir pasiimti iš jos, sąrašas. Šių asmenų sąrašas gali būti tikslinamas.
 3. Jei Aprašo 4 punkte nurodyti asmenys negali vaiko atvesti į grupę ir pasiimti iš jos, apie tai vaiko tėvai (globėjai) iš anksto informuoja grupės auklėtoją, nurodydami asmens, kuris atves ar pasiims vaiką, kontaktinius duomenis.
 4. Jei vaiką į grupę atveda ar atvyksta iš jos pasiimti asmuo, nenurodytas Aprašo 4 punkte, grupės auklėtojas privalo iš karto susisiekti su vaiko tėvais (globėjais) ir informuoti įstaigos direktorių. Tokiu atveju vaikas išleidžiamas iš grupės su atvykusiu asmeniu tik gavus tėvų (globėjų) sutikimą.

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS PAREIGOS

 1. Švietimo įstaigos direktorius įsakymu patvirtina ir prireikus keičia asmenų, turinčių teisę atvesti vaiką į grupę ir iš jos pasiimti, sąrašą. Su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinami grupių auklėtojai.
 2. Vaiką, atvestą į grupę, turi priimti ir iš jos išleisti grupės auklėtojas, vadovaudamasis auklėtojo pareigybės aprašymu ir Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.
 3. Jei vaikas laiku nepasiimamas iš grupės, grupės auklėtojas turi likti su vaiku ir bandyti susisiekti su vaiko tėvais (globėjais) arba su kitais asmenimis, turinčiais teisę pasiimti vaiką iš grupės, o nepavykus susisiekti su jais, turi skubiai informuoti švietimo įstaigos direktorių, ir jis turi priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų.
 4. Siekdamas užtikrinti vaikų saugumą, grupės auklėtojas gali prašyti asmens, atėjusio pasiimti vaiko iš grupės, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 5. Kilus įtarimų dėl vaiko teisių pažeidimo (asmuo, atvedęs vaiką į grupę ar atvykęs jo pasiimti, galbūt yra neblaivus ar kt.), grupės auklėtojas privalo nedelsdamas informuoti švietimo įstaigos direktorių.
 6. Švietimo įstaigos direktorius, gavęs informaciją apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nedelsdamas informuoja teisėsaugos instituciją, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.
 7. Jei dėl laikinų struktūrinių pakeitimų arba dėl kitų priežasčių, įstaigos direktoriaus įsakymu laikinai uždaromos visos grupės, šios švietimo įstaigos ugdytiniams ugdymo procesas, suderinus su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriumi, užtikrinamas kitoje švietimo įstaigoje ir apie tai informuojami vaiko tėvai (globėjai).
 8. Švietimo įstaigos, kurioje laikinai neorganizuojamas ugdymo procesas, direktorius kitos švietimo įstaigos, į kurią laikinai perkeliami ugdytiniai, direktoriui pateikia:

                      15.1. vaikų, lankysiančių kitą švietimo įstaigą sąrašą;

                      15.2. Aprašo 8 punkte nurodytą sąrašą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Švietimo įstaigų direktoriai turi pasirašytinai supažindinti su Aprašu švietimo įstaigą lankančių vaikų tėvus (globėjus) ir grupės auklėtojus.

17. Už tinkamą Aprašo reikalavimų vykdymą atsako švietimo įstaigų direktoriai

18. Aprašo reikalavimų vykdymą kontroliuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba.