Strateginis planas

Kauno  lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2016-2018 metų strateginis planas.

STRATEGINIAI TIKSLAI

  1. Pagerinti tėvų informavimą, siekiant pedagogų ir tėvų veiklos dermės.
  • Atnaujinti tėvų švietimo ir informavimo modelį (elektroninis dienynas).
  • Įsisavinti nacionaliniu mastu įgyvendinamą projektą „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ (įdiegta emocinio intelekto ugdymo programa „Kimočiai“).
  1. Patobulinti pedagogų kompetencijas diegti inovatyvias idėjas ir ugdymo metodus.
  • Ugdymo turinį praturtinti patyriminiu ugdymo metodu (rengti ir praktiškai įgyvendinti lauko pedagogikos ugdymo turinio projektus).
  • Siekti tikslingo šiuolaikinių technologijų panaudojimo ugdomajame procese (programos „Freppy“, „Saulytučiai“, “Žiburėlis“).
  1. Patobulinti įstaigos išorės bei vidaus aplinką, renovuojant įstaigos antrojo aukšto bendrąsias patalpas ir atnaujinant kiemo takus.
  • Atnaujinti kiemo takus (300 m²).
  • Renovuoti įstaigos antrojo aukšto bendrąsias patalpas (koridorius, tambūrai ir laiptinės).