Asmens duomenų apsauga

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Kauno lopšelis – darželis „Vyturėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR). Šiame pranešime rasite informaciją kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

 • Duomenų valdytojas:

Kauno lopšelis – darželis „Vyturėlis“, kodas 191643256, Kalniečių g. 214, Kaunas, tel. (8 37) 386742, el. p. ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt

 • Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas?

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

 • Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi?

Asmens duomenys Kauno lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

 • Asmenys turi teisę:

Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);

Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);

Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16str.);

Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17str.);

Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.).

 • Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno lopšelio – darželio „Vyturėlis“  Duomenų apsaugos pareigūną – Indrę Kriščiūnaitę, tel. (8 37) 386742, el. p. vyturelis.kaunas@gmail.com.

Jeigu asmuo nesutinka su Kauno lopšelio – darželio „Vyturėlis“  ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.


 1. Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarka. Įsakymas. 
 2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
 3. Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
 4. Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklių priedai. 
 5. Saugos ir privatumo politika dėl slapukų interneto svetainėje naudojimo. Įsakymas.
 6. Įgaliotų tvarkyti asmens duomenis įstaigoje asmenų sąrašas.
 7. Duomenų tvarkytojų sąrašas.
 8. Asmens duomenų saugojimo terminai. Įsakymas
 9. Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma.