MOKYTOJOS SAULĖS DZIUDO SPORTO ŠAKOS PRISTATYMAS

MOKYTOJOS SAULĖS DZIUDO SPORTO ŠAKOS PRISTATYMAS

Pirmadienis „Vyturėlyje” prasidėjo mokytojos Saulės dziudo 🤼‍♀️ sporto šakos pristatymu, kuris mums visiems ir dideliems ir mažiems sukėlė džiugių emocijų, noro išbandyti pasigalinėti. ❤

TRUMPAI APIE MOKYTOJĄ SAULĘ 🥰

Sau­lė Anu­žy­tė, nuo 2010-ųjų užsiima dziudo sporto šaka. Tvir­to cha­rak­te­rio ir re­to už­si­spy­ri­mo mer­gi­na ryž­tin­gai sie­kia už­si­brėž­tų tiks­lų, bei pa­sie­kė ga­na aukš­tų re­zul­ta­tų įvai­riuo­se Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se.

💠 2014-ai­siais Saulė ­Lie­tu­vos jau­nu­čių dziu­do U-16 čem­pio­na­te lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą. 🥈
💠 2016 me­tais at­vi­ruo­siuo­se Lie­tu­vos jau­nių dziu­do U-18 ir jau­ni­mo dziu­do U-21 čem­pio­na­tuo­se Sau­lė taip pat už­ėmė ant­rą­sias vie­tas.🥈🥈
💠 2017-ai­siais at­vi­ra­ja­me Lie­tu­vos jau­ni­mo dziu­do U-21 čem­pio­na­te iš­ko­vo­ta tre­čio­ji vie­ta. 🥉
💠 U-21 čem­pio­na­te – ant­rą­ją vie­tą.🥈

💠 Mokytoja Sau­lė tu­ri ru­dą dir­žą,🥋 ku­riuo la­bai di­džiuo­ja­si, nes ne­dau­ge­liui pa­vyks­ta jį gau­ti, o ypač – mer­gi­noms.
💠 Gau­ti ru­dą dir­žą reiš­kia, kad pa­siek­ta ir pa­tvir­tin­ta ket­vir­ta meist­riš­ku­mo pa­ko­pa. 🎉

💠 Saulė sako, jog jai pa­tin­ka dirb­ti ir su vai­kais, todėl ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad at­ei­ty­je ga­li tap­ti ir dziu­do tre­ne­re bei mo­ky­ti mer­gai­tes dziu­do pa­slap­čių.

O mes Saulei linkime visakeriopo pasisekimo sporte bei asmeniniame gyvenime. 🥰🌟

Šį įrašą matė: 603